گشتاور  انديشهMentality Torque

 

فلسفه سازه ويژه رويارويي با جادو شدن اگاهي از سوي زبان است

لودويگ ويتگنشتاين

سخن در باره گويش فلسفي فرايند نويني است كه نخستين بار به كوشش هاي فرگه، راسل، ویتگنشتاین باز مي گردد . در پايانه سده نوزدهم و اغاز سده بيستم  در اروپا روش شناسي نويني در باره انديشيدن وكاوش  فلسفي پيرامون كانوني ساختن گويش فلسفی در دستور  كار انديشمندان دانش فلسفه جاي گزيد . بالندگي شتابان اين شيوه انديشيدن در سراسر سده  بيستم چشم گير بود و بيدرنگ در فرهنگ گويش انگلیسی نهادينه شد. ویتگنشتاین از اندك دانشوراني بود که در راستاي نيمه سده بيستم  در قلمروي گويش فلسفي و شناخت شناسي رسايي بسيار بدست داد. ویتگنشتاین نخست با نوشتار « رساله منطقی-  فلسفی» نامور  به « تراکتاتوس»  و سپس با نوشتار « پژوهش هاي فلسفی» با دو رويكرد ناهمسان و گاه روياروي به كاوش در قلمرو گويش ناب وگويش فلسفي وامكان سنجي راستي يا ناراستي  مفاهيم ونماد / اصطلاح هاي فلسفي برجاي مانده پرداخت. سخن او گونه ويژه اي از جهان بینی فرا فلسفی است. هرچند گزاره هاي پيچيده او گاه بازگشت دلگيرانه اي به فراز هاي كهن( nostalgia ) بدست مي دهد.

Wittgenstein, L. Tractatus Logico-Philosophicus, London, Routledge & Kegan Paul, 1961.

خاني چهري محمد  ساختار جامعه شناختي فرقه هاي دراويش در كردستان

تبار شناسي تاريخي - فلسفي

براي دانشجويان دوره كارشناسي ارشد و دكتري

چكيده

پژوهش پيش روي ، بررسي و هم سنجي جامعه شناختي فرقه هاي اهل حق، قادريه ونقشبندي در منطقه اورامانات كردستان است. افزون بر چالش هاي ناشي از كاركرد فرقه هاي ياد شده ، با اجتماعات ديني بزرگ تر وحكومت ، و نگرش هاي نوين شماري از خاندان ها ي اهل حق ، وجود زيست بوم هم سان اما باورها ، فرهنگ و اداب ورسومي به نسبت نا همسان ، چالش هايي را براي هرسه جامعه در پي داشته است.  روش و ابزار گرداوري اطلاعات . تاريخي تطبيقي ، با شيوه استفاده از منابع كتابخانه اي است. به دليل محدوديت شرايط حاكم بر ساختار اجتماعي موجود در منطقه مبني بر نبود امكان پيمايش ، از چارچوب روش تحقيق كيفي با توجه به كار ميداني ومشاهده مشاركتي پيش بيني شده براي پركردن كمبود داده ها نيز استفاده شده است. هرسه جامعه كرد ، مرد سالار و داراي جوامعي با اقتصاد كشاورزي ودامداري اند. وبه اعتبار سرزمين ميزبان كمينه هاي قومي  به اعتبار طريقت وصوفي گري  كمينه هاي مذهبي ، ايستا ، خرد گريز و، نهاد ستيز و گاه حکومت ناگرا  به شمارمي ايند.  

پيكره وساختار نخستين  هر سه فرقه در ميانه سده هاي (8-5ق) ، پي گرفته و باليده است ، قادريه به شيخ عبدالقادر گيلاني در بغداد ، نقشبنديه به بهاالدين نقشبند در اسياي ميانه ، واهل حق به سلطان اسحاق برزنجي در اورامانات كردستان ايران پيوسته اند. هر چند دو طريقت پيش گفته سپس در كردستان باز پديد شده اند. . هرسه جامعه مناسك گرا هستند و دارای گرداورد هاي نيايشي / حلقه هاي ذکر و سرسپردن مي باشند. با اين حال مناسك دو جامعه بسته  و وابسته به لايه هاي پايين قادري و اهل حق ، گاه با كنش هاي فراهنجار همراه است. گسترش و پايايي بيشتر جامعه محافظه كار و تكثر گراي وابسته به لايه ميانه نقشبندي وارون بر دوجامعه ديگر در شكستن انحصار جابجايي قدرت در ميان خاندان هاي وابسته به لايه هاي بالا و بسيار فرا دست رهبران سادات  وشيوخ مي باشد.  پژوهش دليل جامعه شناختي ماندگاري و باز پديد اين سه جامعه مذهبي در كردستان را كه با توجه به چارچوب نظري فرقه مي شناسد ، جداي از چالش هاي پيش روي انان ايستادگي مردم كرد در برابر چيره گري هاي بيگانه ، زيست بوم ويژه اين سرزمين ، و نقش وكاركرد اموزه طريقت هاي صوفي ياد شده ، به ويژه رهبران فرهمند انان مي داند. از سوي ديگر پژوهش  با توجه به چارچوب نظري ، شماري از جنبش هاي جوامع صوفي ياد شده را در تراز جنبش هزاره اي (مهدويت) و جنبش اجتماعي  بر شمرده است . پژوهش كوشيده است ، تا با شناخت درست اين جوامع وبدست دادن  هستي ها  موجود چالش هاي تاريخي در كردستان ، به ويژه منطقه مور پژوهش ، در بيشينه ممكن اسيب شناسي  و ساماندهي گردد.

نمايه فرازها

فصل اول. كليات ، بيان مسئله

اهميت موضوع وضرورت تحقيق ، هدف اصلي پژوهش

هدف هاي فرعي ، روش شناسي

روش و ابزار گردآوري اطلاعات

روي كرد پژوهش وساختار نظري تحقيق ، عملياتي كردن مفاهيم

تعيين ابزار هاي تحقيق ، چيستي موضوع

جستجوي ابعاد شناخته شده موضوع

تعريف مفاهيم وسنجش ان ها

ارزش و اصول اخلاقي تحقيق ، گزينش نمونه

گرداوري اطلاعات وپردازش داده ها ، ساختار تأليف

يادداشت هاي فصل نخست

فصل دوم . مروري برتحقيقات انجام شده داخلي وخارجي

پژوهندگان خارجي واثار منتشر شده

پژوهندگان داخلي واثار منتشر شده

پيشينه نظري تحقيق. گزيده پژوهش هاي انجام شده

گوبينو كنت ژوزف آرتور، مينورسكي ولاديمير

ايوانُف ولاديمير الكسيويچ‌ ، مارتين وان برويين سن

فيليپ كرين بروك

بدليسي اميرشرفخان. شرفنامه

رزم ارا علي. جغرافياي نظامي ايران ، كسروي  احمد

مشعشعيان

صفي زاده صديق . نامه سرانجام

(كلام سرانجام / كلام خزانه ) ، جيحون ابادى نعمت الله

شاهنامه حقيقت

ا لهي نورعلي

يادداشت هاي فصل دوم

فصل سوم چارچوب نظري ، سرسخن

گفتارنخست جامعه شناسي فرقه هاي مذهبي ، پويايي دروني وبيروني

دگر شد ودگرگوني رهيافت هاي سازمان هاي مذهبي

رهيافت ماكس وبر، رهيافت ارنست ترولتش(1931)

رهيافت نيبوهر(1957)

ويژگي هاي بنيادي انجمن مذهبي، رهيافت ليستون پاپ(1942)

رهيافت ويلسون(1990) ، رهيافت ميلتون يينگر(1957، 1970)

رهيافت براين ويلسون(1970)

رهيافت رابرتسون(1970)، دگر شد ودگرگوني فرقه

ورنر استارك(1967)، سازه هاي زيست بوم بيروني

 دگرگوني سازمان هاي مذهبي

رهيافت استارك و بين بريچ (1978)، كيش هاي مذهبي

الگوي كيش رواني، الگوي كيش كار افرين

الگوي تكامل خرده فرهنگ، برونداد

گفتار دوم جنبش هاي هزاره اي (مهدويت)، ويژگي ها

گفتارسوم جنبش هاي اجتماعي

سازمان دهي، رهيافت ترنر و کيليان

جنبش هاي اجتماعي نوين

برونداد

جدول هاي فصل سوم

ياداشت هاي فصل سوم

فصل چهارم اهل حق، پرسش هاي پژوهش

فرضيه هاي پژوهش

بخش يكم . ريشه هاي تاريخي اهل حق

اهل حق و ايران‌ باستان‌، ريشه يابي اهل حق درلرستان

نصيريه، بهلول

شاه‌ خوشين، شيوخ برزنجي

سلطان اسحاق (سهاك ) برزنجي

گرداورد

بخش دوم . خصوصيات اجتماع ديني، گفتارنخست . ساخت جمعيت

جغرافياي ديني ايران، پراكندگي جغرافيايي اهل حق

تركيب جمعيت ، نظام توسعه شهري در استان كرمانشاه

ساختمان سني، ميزان سواد ، جابجايي جمعيت (مهاجرت)

پيشه وروي

جمعيت برحسب دين و استان:   سرشماري

ابان 1385 (جدول ش: 1)

ساخت كشاورزي وزمين داري در كردستان

اورامانات

نظام اجتماعي در اورامان

دالاهو،  قلخاني ، گوران، مذهب

گفتار دوم گويش هاي كردي، مقدمه

پراكندگي گويش هاي كردي

گفتار سوم . ايلات وعشاير استان كرمانشاه

نظام اجتماعي، طايفه، ايل، قوم، قبيله ، قوميت ، عشيره

گروه های خويشاوند هم تبار، دودمان، تيره

ساختار و نظام اجتماعی سنتی ايلات جدول شماره8 ، ايل گوران ا تحاديه طوايف گوران

ايل‌کرند

ايل قلخاني، ايل سنجابي

ایل کَلهُر

ایل زنگنه

ايل زوله، ايل تركاش وند، طايفه نانكلي، ايل بان زرده

طايفه خود ايستا عثمانوند ، طايفه باجلان ، ايل جمير (جمر/جمهور)، عشاير كليايي

ايل ثلاث باباجاني، ایل جاف

برونداد ، بخش سوم . فرهنگ واخلاق ديني، احكام‌، اداب‌ و اخلاق

نماد ها، توتم ها و تابوهاي اهل حق

دستينه ها ونوشتارها مقدس مذهبى، هم سنجي مناسك

 اهل حق واسلام

بخش چهارم اصول باور ها ، افرينش ، بهشت و دوزخ

مرگ ، تناسخ ، برزخ ، رستاخيز، شريعت ، نبوت ، امامت

بخش پنجم . مناسك ونماد ها مراسم جم ، سر سپردن

نذر ونياز،  روزه پيمان هاي معنوي ، اوراد و ادعيه

بخش ششم فرقه وطبقه اجتماعي، تشکیلات اهل حق

خاندان (دوده/ اجاق  ) ، سادات ، دیده دار(باطن دار)، پايگاه طبقاتي

بخش هفتم . مناسبت ها  وروابط درون فرقه اي

بخش هشتم . مناسبت ها وروابط  فرقه اهل حق با جامعه بزرگ تر، فاصله اجتماعي

چالش هاي مذهبي

بخش نهم روابط فرقه وحكومت، جنبش هاي هزاره موعود مهدويت

حروفيه، نوربخشيه

مشعشعي هاي خوزستان

بخش دهم .گرداورد . گذشته ، اكنون ، اينده

يادداشت هاي فصل چهارم

فصل پنجم . قادريه، مقدمه

فرضيه هاي پژوهش

بخش يكم . ريشه هاي تاريخي

پراكندگي طريقت قادري، بخش دوم خصوصيات اجتماع ديني

ساختار جامعه عشايري

ساختار طبقاتي

بخش سوم اصول اعتقادات

بخش چهارم فرهنگ واخلاق ديني ، موسيقي مقامي وساز ائيني،

موسيقي مقامي گوران ، موسيقي مقامي صحنه

جشن وسور

پوشش كردي ، دعانويسي

بخش پنجم مناسك ونمادها، پيمان (بيعت)

خلوت (چله نشستن) سيرو سفر، نيايش وكنش هاي فراهنجار

بخش ششم . فرقه وطبقه اجتماعي، ساختار طبقاتي، والي

پاشا

اغا

بيگ زاده

سلطان ، شيخ

خاندان برزنجي

سادات نهري

شيوخ طالباني

سيد

ماموستا ، ملا ، نمودار سلسه مراتب روحانيت

جمع بندي، بخش هفتم . مناسبات وروابط درون فرقه اي

جمع بندي، بخش نهم. روابط فرقه وحكومت

جنبش شيخ عبيدالله نهري (د: 1310ق)

شورش شيخ محمود برزنجي (1309- 1298ش)

شورش ملا خليل ميرآبادي

جنبش هاي ملي كرد، شورش اسماعيل آغاي سيمتقو( سيمكو )

کردها در ايران نوين از مشروطيت تا دوران پهلوي اول

جنبش ملا احمد هموندی شلماشی

هم سنجي جنبش هاي سياسي – مذهبي كردستان

با رهيافت هاي جنبش اجتماعي  در چارچوب نظري تحقيق

بخش دهم . جمع بندي . گذشته ، حال ، آينده

يادداشت هاي فصل پنجم

فصل ششم . نقشبنديه

فرضيه هاي پژوهش

دين اهل سنت وزير شاخه هاي آن

بخش يكم . ريشه هاي تاريخي

بخش دوم . خصوصيات اجتماع ديني

بخش سوم  اصول اعتقادات

بخش چهارم . فرهنگ واخلاق ديني، بخش پنجم. مناسك ونمادها

بخش ششم . فرقه وطبقه اجتماعي

بخش هفتم . مناسبات وروابط درون فرقه اي

بخش هشتم . روابط فرقه (اجتماع ديني ) با جامعه بزرگ تر

بخش نهم روابط فرقه وحكومت

تحليل جنبش ها وكنش هاي سياسي در كردستان

شورش هاي جوانرود

جنبش يارمحمد خان كرمانشاهي

بخش دهم . جمع بندي . گذشته ، حال ، آينده

يادداشت هاي فصل ششم

برونداد

سلسله مراتب مذهبي (جدول ش1)

يادداشت ها ي فصل هفتم

فصل هشتم . جمع بندي ونتيجه گيري پژوهش

برونداد سخن، فرضيه هاي اثبات شده

جامعه شناسي فرقه ها . جدول هم سنجي سه جامعه اهل حق

قادريه ونقشبندي( جدول ش:1 )

يادداشت ها ي فصل هشتم

فهرست منابع وكتاب شناسي

M.khanichehri
Historical Genealogy - philosophical

For MA and PhD students

Abstract

Research on the evaluation and assessment from a sociological cult of premiums, Qaderieh Vnqshbndy Avramanat in the province. Furthermore sects mentioned challenges as the result of a larger religious communities and government, and a new attitude from some of the family of the present ecosystem matched the beliefs, culture and customs of the ratio of anisotropy challenges for all three of the others. Methods of data collection instrument. Historical comparative method is the use of library resources. The three Kurdish society, patriarchal societies and the agriculture economy were Vdamdary. Ratings and host country national minimum credit to Gary minimum Vsvfy religious sect, stationary, micro-averse and government institutions sometimes struggle Nagra come to count.   

The body structure of the three factions in the Middle Ages (8-5Q), has continued and is manifested, Qaderieh Sheikh Abdul Qadir Gilani of Baghdad, the Naqshbandi Bhaaldyn Naqshband in Central Asia, Vahl right Brznjy Isaac Sultan joined in Iranian Kurdistan Avramanat . Although the aforementioned path then opened in Kurdistan have been created. . Three community-oriented and has a collection of ritual purity / rings and obey the order. However, the rituals of a closed society and are able and dependent layers from the right, when the activity is Frahnjar Spiritual Teachings of Sufi function above, especially their charismatic leader knows. On the other hand, according to the study's theoretical framework, a number of Sufi communities and movements mentioned in the balance sheet of the millennium (Mahdi) and social movements are considered. Research has tried to identify exactly these communities are available Vbdst the historical challenges in Kurdistan, particularly in the case study of pathology and organizing the maximum possible.

List of titles

Chapter One. General statement of the problem

Importance and the need of research, the purpose of this

Secondary objective, methodology

Methods and tools for data collection

The theoretical study on the structure, implementation concepts

The research instrument, the nature of the subject

Find the dimensions of known issues

Defining and assessing the implications of their

Values ​​and ethical principles of research, sample selection

Information collected the data processing, the structure written

The first chapter notes

Chapter II. Brthqyqat conducted a review of internal and external

Vassar foreign scholars published

Vassar medical researchers published

Theoretical background. Selection of studies conducted

Gobineau Joseph Arthur Comte, Vladimir Minorsky

Vladimir Ivanov Alksyvych, Martin Van Brvyyn Age

Philip Crane Brook

Amyrshrfkhan Bdlysy. Shrfnamh

A. tactician. Military geography of Iran, Ahmad Kasravi

Moshasheies

Safi Zadeh Sadiq. Finally a

(The word / words treasurer), Oxus Abad Ne'matollah

Shahnameh truth

The Lhy NA

Notes to Chapter II

Chapter III framework, Editorial

Gftarnkhst sociology of religious denominations, internal and external dynamics

The other approaches Vdgrgvny religious organizations

The approach of Max Weber, Ernst Trvltsh approach (1931)

Nybvhr approach (1957)

Pokemon fundamental characteristics, approach Lystvn Pop (1942)

The approach of Wilson (1990), Milton Yyngr approach (1957, 1970)

Bryan Wilson's approach (1970)

Robertson's approach (1970), was another cult Vdgrgvny

Werner Stark (1967), external environmental factors

Transformation of religious organizations

Approach between the breech and Stark (1978), religious cult

Mental model of Kish, Kish pattern Entrepreneur

Development pattern subculture output

The second speech of the millennium (Mahdi), features

Gftarsvm social movements

Organized approach and Kylie Turner

New social movements

Outputs

Table of Chapter III

Chapter notes

From the fourth chapter, the research questions

Research hypotheses

Section one. Historical roots from the

Right from the ancient Iran, from the roots Drlrstan

Nasiriyah, Buhlul

King Khvshyn, sheikhs Barrzanjy

King Isaac (Sahak) Barrzanjy

Collection

Section II. Socio-religious, Gftarnkhst. Construction of

Iran's religious geography, geographic distribution from the

Combined population of urban development in the province

Age structure, literacy rate, population movement (migration)

Occupations Zn

Population by Religion and State: census

November 1385 (Table No. 1)

Make no agricultural land in Kurdistan

Aworamanat

Social system in Oraman

DALAHO Qlkhany, Goran, religion

Second language dialects of Kurdish, Introduction

Distribution of Kurdish dialects

Third speech. Vshayr State province

Social system, clan, tribe, nation, tribe, ethnicity, tribe

Groups relative to the origin, ancestry, family

Traditional social structure and the Eilat Table 8, Goran tribe or tribes Goran Union

Aylkrnd

Qlkhany tribe, tribe squirrel

Tribe Kalhor

Il Zangane

Zvlh il, il Trkash passed, Nankly clan, tribe, Ban yolk

Static Smanvnd their clan, tribe Bajalan, Il Jmyr (Jmr / President), Tribe Koliaie

Babajani triple-il, il Jaffe

Output of the third section. Culture, religion and ethics, rules, etiquette and ethics

Symbols, totems and taboos from the right

Vnvshtarha deck are sacred, and rituals poll

People to Islam

Section IV of beliefs, creation, heaven and hell

Death, reincarnation, purgatory, resurrection, religion, prophecy, Spiritual

The fifth section. Jam Vnmad ritual ceremony, the escrow

Needs vows, fasting, spiritual covenant, spells and prayers

Section VI social class groups, organizations from right

Family (black / oven), Sadat was seen (inner bearing), the base class

Section VII. Events in sectarian relations

Viii. Events from the cult relations with the larger community, social distance

Religious Challenges

Section IX denominational ties and government, millennial movements Promised Mahdi

Adherents, Nvrbkhshyh

Radiant Khuzestan

I .grdavrd section. Past, present, future

Chapter notes

The fifth chapter. Qaderieh, Introduction

Research hypotheses

Section one. Historical roots

Qadiri Sufi order dispersion, the second part of socio-religious

The structure of the tribal communities

Class structure

Section III principles

The fourth part of religious culture and ethics, regulations Mugam construction,

Goran official music, official music scene

Celebration Vsvr

Kurdish dress, Danvysy

Section V Vnmadha ritual, pledge (allegiance)

Retreat (dog sitting) jurisdiction journey of prayer Vknsh Frahnjar

Section VI. Cult of social class, class structure, governor

Pasha

Agha

Beigzadeh

Sultan Sheikh

Family Barrzanjy

Sadat fluvial(Nahri)

Talabani Patriarchs

SM

Mamousta, mullahs / lawyers, clerics Hierarchy Chart

Summarized in Section VII. Relations between the cult

In sum, Section IX. Denominational ties and government

Movement of Sheikh Obaidullah fluvial (d 1310 AH)

Uprisings Sheikh Mahmoud Barzangi

 (1309- 1298 S)

Riot Mullah Khalil Myrabad

Kurdish nationalist movements, insurgencies E. Ghay Symtqv (Symghu)

Kurds in the new Constitution as first Pahlavi era

Movement, Mullah Ahmad Date shalmash

The survey of political rights - religious Kurdistan

The social movements in the context of theoretical approaches

Tenth District. Sum. Past, Present, Future

Chapter notes

Chapter VI. Naqshbandi

Research hypotheses

Sunni branch of Islam Minister

Section one. Historical roots

Section II. Socio-religious

Section III principles

Section IV. Culture, religion and ethics, the fifth section. Rites Vnmadha

Section VI. Cult of social class

Section VII. Relations between the cult

Viii. Relations, denominational (religious community) with the larger community

Section IX denominational ties and government

Analysis Vknsh political movements in Kurdistan

Javanrood riots

Yar Mohammad Khan, the Kermanshah

Tenth District. Sum. Past, Present, Future

Chapter notes

Outputs

Religious hierarchy (Table No. 1)

Notes to Chapter Seven

Chapter VIII. Summary and Conclusion of Research

Speaking of outputs, assumptions proved

Sociology of Sects. Measured by the three communities from the

Qaderieh &nqshbndy (Table No. 1)

Notes to Chapter Eight

Lists of book sources

 

 

+ نوشته شده توسط محمد خانی چهری در یکشنبه نوزدهم مرداد 1393 و ساعت 10:46 |

 

 

جلد نخست كتاب

 

خاني چهري محمد بازرگاني فراملي مديريت صادرات واردات راه  كار هاي قانوني براي رويارويي با تحريم

 

در نشر وكيل منتشر شد

 

خاني چهري محمد

بازرگاني فرا ملي مديريت صادرات واردات راه كارهاي قانوني

 براي رويارويي با تحريم ، پژوهش وتحليل محتوا

جلد نخست تهران نشر وكيل زمستان 1392

ساختار نوشتار

بخش نخست - قوانين ومقررات صادرات وواردات در ايران بازنگري شده تا سال 1392.

بخش دوم - ثبت سفارش در وزارت صنعت معدن تجارت .

بخش سوم - اصطلاحات بازرگاني بين المللي (Inco terms) نسخه هاي : 1990/ 2000/2010.

بخش چهارم- روش هاي  پرداخت در داد وستد بازرگاني فراملي بر اساس درجه امنيت، راه كار هاي قانوني داد وستد جهاني به هنگام تحريم (boycott) ، پول، ارز ، بانكداري ، سازمان هاي پولي .

بخش پنجم - مديريت خريد وسفارش هاي بازرگاني فراملي.

بخش ششم -  قوانين ومقررات ترابري فراملي، مقررات بارگيري كالاي خطرناك ، مقررات ارزيترابري كالاي برون مرز. 

بخش هفتم - پوشش هاي بيمه باربری فراملي و مقررات ارزي بيمه برون  مرز.

بخش هشتم - بازرسي كالا (Goods inspection).

بخش نهم- اصول طبقه بندي كالادر گمرك .

 

 

 

+ نوشته شده توسط محمد خانی چهری در پنجشنبه هفدهم بهمن 1392 و ساعت 7:10 |

+ نوشته شده توسط محمد خانی چهری در سه شنبه دوم مهر 1392 و ساعت 21:54 |

خاني چهري محمد

بازشناسي ماشين الات در گمرك جلد نخست

چاپ نخست  تهران نشر وكيل 1392

 

بازشناسي ماشین الات در گمرک .  ويراستار: سحر خاني چهري ، جلد نخست فصل 84 شناسه گمرکی: 8401 تا 8431 به همراه ياددشت هاي توضيحي(Explanatory Notes )  نسخه هاي 1990، 2007، 2012 ، نگاره ها/ تصاوير دستگاه ها پژوهش ميداني ، ناظر چاپ: ناصر محمد حسيني، چاپ نخست تهران نشر وكيل  1392 .  

ساختار نوشتار

نوشتار در پنج مجلد ساختار بندی شده است. جلد نخست  برگرفته از پیشگفتار و سی ويك (31) بخش همسان با شمارگان شناسه های گمرکی (8401 تا 8431) همراه با واكاوي و نگاره هاي پيوسته، صفحه بندی شده است.

براي بالابردن تراز دانش تخصصي و اشنايي ديداري –نوشتاري كاربران، ساختار نخستين نوشتار به ويژه متن يادداشت هاي توضيحي درتمام مجلد ها بر پايه دو نويسه انگليسي – پارسي است بدين گونه كه نخست نويسه انگليسي و سپس برگردان پارسي ان ساختار بندي شده بود، به پيشنهاد ناشر محترم براي كاستن از بار سنگين صفحه ها متن انگليسي از ويراست پاياني جلد نخست برداشته شد. باشد كه در ويرايش هاي پسين متن اصلي نيز دركنار نويسه پارسي صفحه بندي شود. با اين حال درفراز هاي بايسته واژگان وگزاره هاي زبان اصلي در كنار نويسه پارسي پيكربندي شده است.  

 

 

+ نوشته شده توسط محمد خانی چهری در چهارشنبه نهم مرداد 1392 و ساعت 1:18 |
17-07-13_1649
+ نوشته شده توسط محمد خانی چهری در شنبه بیست و نهم تیر 1392 و ساعت 2:52 |

خاني چهري محمد آسيب شناسي رواني

روان گسیختگی جنون جوانی [1]

 

روان‌گسیختگی، نامور به اسکیزوفرنی وشیزوفرنی/  Schizophrenia/  یا پندار / ذهن بسيار باز، یک بیماری روانی با آبشخوري ناپيدا  و نشانه هايي گوناگون است که نام آن نخستين بار از سوي« اُیگِن بلویلر) از آميزش دو نام واژه یونانی برگرفته شده . نمايه هاي بیماری ناتواني در دريافت و یا بیان پردازش درستي / واقعيت نبود همبستگي بهنجار وسازمان يافته در رفتار و گفتار وكنش ، جدايي گزيني ، گوشه نشینی بیش از اندازه پرت گويي (سرسام / delirium ) ، وپندار بيهوده(وهم / delusion ) است. شناسايي این بیماری با ديدار براي گفت وشنيد /مصاحبه/ interview با بیمار و ديدار ميداني/ observation رفتار او امكان پذير است.

يافته هاي باليني نشان مي دهد كه جداي از سندروم داون، نارسايي هايي چون اسکیزوفرنی و اوتیسم زير رسايي سن پدر هستند نه مادر ( کاری استیونسن . مجله نیچرnature magazine ). نشانه‌های بيماري به دو گروه ساختاري مثبت و منفي  دسته بندي مي شوند نشانه هاي گرم / مثبت :  در بردارنده فزونی‌های آسیب‌شناسانه  یا رفتارهای ناهنچاري است که به رفتارهای بهنجار كنشگر بیمار همواره افزوده می‌شوند، پرت گويي ، انديشه ، گفتار در هم گسیخته، اگاهي هاي ( ادراک / cognizance) بسيار افزون شده / intensification و پندار هاي بيهوده  (وهم / delusion ) ، واکنش‌های نا بهنگام كه رايج ترين نشانه هاي اين بيماري است، نمونه هايي از اين دست است. پندار هاي بيهوده  (وهم / delusion ) مي تواند شنیداری یا دیداری  ويا در تمامی حواس دیده شود.[2]

نشانه‌های / سرد / منفی: در برارنده  کمبودهای آسیب‌شناسانه شخصیتی كنشگر بیمار است. كمبود وناتواني در گفتار، واکنش‌های کند و بي پايه ، بي اراده گي / less animus / ، گريز از اجتماع ، نبود احساس (sentiment /عاطفه) ، نا خشنودي / pleasure less از رايج ترين نشانه هاي اين دسته از بيماريان منفي گرا است. يخ زدگي / افسردگی/ depression / در بیماران روان‌گسیخته بسيار بالاست و مي تواند همراه با تندي بسیار باشد..

برهم خوردن  (اختلال / disorder ) شناختی: در اين بيماري، گرايش (tendency / رويكرد )و توان نگهداري (retentionmemory / حافظه) كنشگر بيمار با چالش نا رسايي هاي شناختی همراه است.  با اين حال نشانه هايي از ناهنجاري هاي كنشي  همچون نگاه ريايى / شکلک‌ هاي باز انجامي / grimace repetitive ونمايه هاي ناهنجار ، براي رساندن پيام به ديگري همچون گونه اي نوعی آیین یا جادودر اين گونه بيماران گزارش شده است.

 

 

 1-Schizophrenia: (Psychology) severe psychotic disorder characterized by psychosis (also characterized by agitation, catatonia, confusion, hallucinations, unusual behavior and extensive withdrawal); insulting term for a condition characterized by conflicting behavior or attitudes. Concise Oxford English Dictionary./ Britannica Concise Encyclopedia/ Webster's Dictionary, English language dictionaries in the USA(compiler)

2-Cooper, D. G.(David Graham. Psychiatry and anti –psychiatry, The International behavioral and social sciences library. Psychiatry; v. London:, 2001./ Reprint originally published: London: Tavistock Publications: 1967 . The same sources (compiler)

- آخ‍ری‍ن‌ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ در اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌ (DSM III)/ برگردان م‍ع‍ن‍وی‌، س‍ه‍ی‍ل‌، برگرفته از نوشتار (S. Maanavi. The Last diagnostic ceriterias, schizophrenia. DSM III diagnostic statically manual of mental disorders/) بينا/ 1363 .

 

+ نوشته شده توسط محمد خانی چهری در پنجشنبه سیزدهم تیر 1392 و ساعت 1:15 |

قانون امورگمركي مصوب 1390/ و آئين نامه اجرايي  مصوب ششم اسفند 1391

پژوهش وتحليل محتوي

مؤلف: محمد خاني چهري                              ويراستار: سحر خاني چهري

ناظر چاپ: ناصر محمد حسيني                     ويراست دوم

چاپ نخست 1392                                            شمارگان 1000 نسخه

نشر وكيل

 

نوان قراردادی

:

ایران. قوانین و احکام

‏عنوان و نام پديدآور

:

قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۱، پژوهش و تحلیل محتوا/ تالیف محمد خانی‌چهری.

‏مشخصات نشر

:

تهران: نشر وکیل، ‏۱۳۹۲.

‏مشخصات ظاهری

:

۲۳۰ ص.

‏شابک

:

978-600-5007-05-3

‏وضعیت فهرست نویسی

:

فیپا

‏موضوع

:

گمرک -- قوانین و مقررات -- ایران

‏موضوع

:

صادرات و واردات -- قوانین و مقررات -- ایران

‏شناسه افزوده

:

خانی‌ چهری، محمد، ‏۱۳۲۵ -‏‏‏، گردآورنده

‏رده بندی کنگره

:

KMH۳۶۴۵ /آ۲۸ ۱۳۹۲

‏رده بندی دیویی

:

۳۴۳/۵۵۰۵۶

‏شماره کتابشناسی ملی

:

۳۱۳۱۹۵۸+ نوشته شده توسط محمد خانی چهری در جمعه سی و یکم خرداد 1392 و ساعت 1:53 |

 

خاني چهري محمد اداره كل گمرك جلفا پرسش اصول طبقه بندي كالا

اداره كل گمرك جلفا

 (20 ) پرسش اصول طبقه بندي كالا

تيرماه 1392

 

1- كدام گزينه در باره شمارگان دستورهاي همگاني (قواعد عمومي) براي تفسير  سامانه همآهنگ شده (HS) درست تر است.

الف- چهار شماره براي شمارگان اصلي  ، يك شماره براي جلد جعبه‌و محفظه‌ با كاربرد كوتاه هنگام (مدت) و دگر بار (مكرر)   ، يك شماره براي ،شمارگان خرد(فرعي)  .

ب-  دو شماره براي شمارگان اصلي  ، دو شماره براي جلد جعبه با كاربرد دراز هنگام ‌، دو شماره براي شمارگان خرد.

ج-  چهار شماره براي شمارگان اصلي  ، يك شماره براي جلد جعبه‌و محفظه با كاربرد دراز هنگام و دگر بار ، يك شماره براي شمارگان خرد.  

د سه شماره براي شمارگان اصلي ، دو شماره براي جلد جعبه‌ با كاربرد دراز هنگام ودگر بار ، يك شماره براي شمارگان خرد.

......................

2- دليل باشندگي وساختار بندي يادداشت هاي قانوني فصل ها وقسمت ها در جدول شناسه گمركي چيست؟

الف- اعمال دستورهاي همگاني براي تفسير  سامانه همآهنگ شده (HS) است.

ب- كاستن سنگيني وتراكم بار متن شماره ها در جدول است ، بدون آن كه به آنها آسيبي وارد آيد.            

ج- براي رده بندي درست شناسه هاي گمركي (تعرفه اي) در جدول است.

د- براي ارزش گذاري درست شناسه هاي گمركي در جدول است.

.....................

3- كدام گزينه در باره دسته بندي يادداشت هاي قانوني درست نيست؟

الف-  يادداشت هاي شامل شونده (توصيفي)                                                ج- يادداشت هاي جداشونده (سلبي) 

ج- يادداشت هاي  شرطي                                                                           د- يادداشت هاي  اثباتي

....................

4- يادداشت قانوني فصل 72 : "چدن اشپيگل (Spiegeleisen) عبارت است از آلياژ‌هاي آهن كربن .....  "  در كدام دسته رده بندي مي شود؟

الف-  يادداشت هاي توصيفي                                                                                       ج- يادداشت هاي سلبي

ج- يادداشت هاي  شرطي                                                                                                  د- يادداشت هاي  اثباتي

....................

5- در تحليل وبررسي صورت بندي دستور (1) چند سازه / عامل راهبردي نمايان است؟

الف- عناوين قسمت ها، فصل ها ، بخش ها                                                                ب- مبناي قانوني رده بندي

ج- ياري گرفتن از دستورهاي (1-5)                                                                         د- موارد الف، ب، ،ج

................

6- منظور از واژه « به شيوه قانوني» (legal purposes) در متن دستور (1 ) چيست؟

الف- رده بندي در متن شماره‌ها بر پايه يادداشت هاي مقدماتي قسمت ها و فصل ها الزام قانوني ندارد.

ب- رده بندي تنها براساس يادداشت هاي مقدماتي قسمت ها الزام قانوني دارد.

ج- رده بندي در متن شماره‌ها و بر پايه يادداشت هاي مقدماتي قسمت ها و فصل ها الزام قانوني دارد.

د- رده بندي تنها در متن شماره‌ ها الزام قانوني دارد.

.....................

7- برگردان چهار نام واژه دستور 2 الف : Incomplete/ Unfinished / Disassembled/ Unassembled كدام يك از گزينه هاي زيرين است؟

الف- كامل / تمام شده/ پياده شده / سوار نشده                   ب- نا  كامل / تمام نشده/ پياده شده / سوار نشده   

ج- كامل يا تمام نشده / پياده نشده يا سوار نشده                د- نا كامل يا تمام نشده/ پياده شده يا سوار شده

......................

8- در باره شرايط نماي (طرح) نخستين اشياء (Blank/  دستور 2 الف) گزينه نا درست را بر گزينيد .

الف- به همان گونه مشخصات اساسي شئي كامل يا تمام شده را داشته باشد.

ب- به همان گونه بدون كاركرد باشد.

ج- به همان گونه داراي كاركرد باشد

د- پس از پردازش وفراوري داراي كاركرد شود.

......................

9- گزينه درست را بر گزينيد. هر اشاره‌اي به يك شئي در شماره‌اي معين در بردارنده اين شيئي مي‌شود به گونه ........... يا ..................  به شرط اين كه به همان حالت صفت وخاصيت  اساسي شيئي كامل يا تمام شده را داشته باشد.

الف- كامل يا تمام شده                                                                                                      ب- نا كامل يا تمام نشده 

ج-  نماي (طرح) نخستين اشياء (Blank)                                                                         د- موارد الف، ب، ،ج

.............................

10- وسيله نقليه موتوري ، آراسته (مجهز) نشده به چرخ ها يا لاستيك ها وباتري.  به استناد كدام يك از دستورهاي همگاني تفسيري در رديف شناسه گمركي وسايل نقليه كامل يا تمام شده رده بندي مي شود.

الف- به استناد بخش نخست دستور همگاني تفسيري 2 الف

ب- به استناد بخش دوم دستور همگاني تفسيري 2 الف.

ج- به استناد دستور همگاني تفسيري 2 ب

د- به استناد دستور همگاني تفسيري 3 الف

............................

11- واژگان كليدي: نا كامل( incomplete)  ، تمام نشده  (unfinished) ، مربوط به كداميك از دستور هاي همگاني تفسيري است.

الف- دستور 3 الف                          ب- دستور 3 ج                        ج- دستور 2 الف                     د- دستور 4

..................

12- كدام يك از گزاره هاي زيرين در چارچوب دستور هاي همگاني تفسيري درست نيست؟

الف- مشخصات اساسي( (Essential character /  دستور 2الف

 ب- پياده شده (Disassembled) ، سوار نشده (Unassembled) . دستور 2 الف

ج- فراورده هاي آميخته (مخلوط / mixed / mixture) يا اشياء مركب(Composite/ Compound ) دستور

د- برتري شماره مشخص‌تر بر شماره همگاني تر دستور 3 الف

..............................

13- گزينه درست رابرگزينيد. دستور 2 ب  كداميك از گزينه هاي زيرين را پوشش مي دهد ؟

الف- سازه هاي (عنصر / ماده )  آميخته (مخلوط / mixed / mixture) با ديگر سازه ها (عنصر /ماده )

ب- سازه هاي درهم شده (تركيب شده / Composite /Compound ) با ديگر سازه ها

ج- فراورده هاي جور شده (Jointed) با ديگر سازه ها .

د- موارد الف، ب ،ج

...............................

14- دامنه پوشش كدام يك از گزينه هاي زيرين بر پايه دستورهاي همگاني تفسيري درست نيست؟

الف-  نماي (طرح) نخستين اشياء (Blank)    / قاعده 2 الف.

ب- قطعات منفصله / CKD/ نيمه منفصله / SKD/ قاعده2 الف.

ج- شماره 1503 روغن .....پيه گاووگوسفند...مخلوط نشده.../ قاعده 1.

د- شماره اي كه در ساختار ترتيب شمارگان در رديف پاياني / آخر جاي مي گيرد/ دستور4.

.......................

15- مستند قانوني رده بندي ماشين موزني درهم شده با موتور برقي را در شناسه (85102010) بيابيد .

الف- « برتري شماره مشخص تر بر شماره همگاني تر» / دستور 3 الف.

ب- اختصاصي ترين توصيف / دستور 3 الف.

ج- صفت وخاصيت اساسي / دستور 3ب

د- گزينه هاي الف/ب

.................

16- مجموعه ماشين موزني برقي(8510) ، شانه (9615)  ، برس(9603) ، حوله (6302) ، در يك كيف چرمي(4202) به استناد كدام دستور همگاني تفسيري و دركدام شناسه(تعرفه) رده بندي مي شود.

الف- ماشين موزني برقي شناسه (8510)/ دستور 3ب.

ب-  كيف چرمي شناسه (4202)/ قاعده 3الف.

ج- در شماره هاي وابسته رده بندي مي شوند/ دستور 1.

د- در شناسه مأخذ بيشتر و بدون اعمال دستور هاي همگاني تفسيري رده بندي مي شود

...................

17- گزينه نادرست را بيابيد.

الف -در يك مجموعه اماده شده براي خرده فروشي رده بندي برپايه  شيئي يا اشيائي است كه صفت وخاصيت اساسي را به آن مجموعه مي دهد.

ب- مقررات مجموعه ها، كالاهايي را كه سازه هاي (اجزاء) در بردارنده آن جداگانه بسته بندي شده وبا هم ارائه مي شوند ، حتي در يك بسته بندي مشترك( مانند نوشابه ها) ، پوشش نمي دهد.

ج- كالاهاي نا هماهنگ(شانه ، حوله ، صابون ،  ساعت روميزي در كيف چرمي )نيز يك مجموعه اماده شده براي خرده فروشي بشمار مي آيند.

د- شش قاشق چاي خوري يك مجموعه اماده شده براي خرده فروشي نمي باشد.

........................

18- گزينه نادرست را بيابيد.

الف- زيرسيگاري در هم شده با يك پايه و يك پياله جاي خاكستر جدا شدني / دستور  3ب

ب- كالاهاي ساخته شده از پاره هاي گوناگون درهم شده (جور شده ) جدا ناشدني / دستور 3ب

ج- قفسه جاي ادويه در بردارنده تكيه گاه و ظروف ويژه با شكل واندازه درخور آن/ دستور 3ب

د- كالاي ارائه شده به گونه مجموعه اماده شده براي خرده فروشي/ دستور 4

...............................

19- گزينه درست شرايط « كالاي عرضه شده به صورت مجموعه براي خرده فروشي » را بيابيد.

الف- كمينه از در بردارنده دو شيئي گوناگون باشد.

ب- در نگاه نخست توان رده بندي در شناسه (تعرفه) هاي گوناگون را داشته باشد.

ج- بدون بسته بندي دوباره ، آماده براي خرده فروشي باشد.

د- گزينه هاي الف/ب/ج.

..............................

20- گزينه نا درست را بر گزينيد.

الف- جعبه و جلد وكيف براي ساز در شناسه ساز وابسته رده بندي مي شوند / قاعده 5 الف.

ب- گاز هاي فشرده يا آبگونه شده در سازه هاي (ظرف) آهني يا فولادي در شناسه گاز و سازه هاي (ظرف) آن در فصل 73 رده بندي مي شوند.

ج- زير شماره (شماره خرد / فرعي) يادداشت هاي قسمت ها و فصل ها جداي از مقررات ناهمسان قابل اجرا است / دستور  6 ،

د- دامنه شمول زير شماره دوخطي مي تواند از دامنه شمول زير شماره يك خطي كه اين زير شماره پيوسته به آن است ، فراتر رود.

 

                                                                          محمد خاني چهري  تيرماه 1392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط محمد خانی چهری در جمعه سی و یکم خرداد 1392 و ساعت 1:40 |

محمد خانی چهری مرکز آموزش وتحقیقات گمرک ایران   قانون ومقررات گمرکی مصوب 1350 خ       محمد خانی چهری پاییز 1389 سر سخن نخستین قانون مستقل حقوق گمركي ایران زیر نام "نظامنامه اخذ حقوق گمركي" ، در27 ماده تنظيم ودر تاريخ 4 خرداد  1307شمسي ( 1928م ) به تصويب هيئت دولت رسيد. پرداخت حقوق ، پول مسكوك يا اسكناس رایج و واحد مسكوكات قران نقره به وزن يك مثقال و عيار 9/0 نقره خالص بود . در اسفند ماه 1307 دريافت حقوق گمركي به ريال طلا تبديل گشت.[1] دومین قانون تعرفه در 8 ماده و يك تبصره و جدول پیوست تعرفه شامل 1260 رديف تعرفه براي واردات و 27 رديف تعرفه براي صادرات در تاریخ  31 ارديبهشت 1315ش (21 مه 1936 ) تصويب و از خرداد ماه همان سال بموقع اجرا گذاشته شد . سومین قانون تعرفه گمركي در 11 ماده وجدول تعرفه پيوست در 2203 رديف تعرفه براي واردات و 41 رديف تعرفه براي صادرات در بيست و سوم تير ماه يك هزار و سيصد و بيست شمسي تنظيم و تصويب گرديد. در اين قانون از صادرات و واردات حقوق گمركي و ماليات راه به ريال گرفته مي شد . چهارمین قانون تعرفه گمركي در10 ماده و 7 تبصره و جدول تعرفه در 991 رديف تعرفه براي واردات بر اساس وزن و ارزش در  12 مرداد 1329ش تصويب شد. در این قانون براي نخستین بار صادرات كشور از پرداخت حقوق گمركي بخشوده گرديد . پنجمین قانون تعرفه گمركي ، در 33 ماده و 17 تبصره و جدول تعرفه پیوست در 991 رديف تعرفه براي واردات در بيست و چهارم ارديبهشت يكهزارو سيصدو سي و دو ، و لايحه قانوني متمم  آن در 7 خرداد 1332 ش تصویب شد. ششمین  قانون تعرفه گمركي در سي و سه ماده و 25 تبـــصره و جدول تعرفه پيوست آن در991 ردیف تعرفه براي واردات كالا بر اساس  نمــــانكلاتور ( فهرست طبقه بندي كالا) ژنو ، در 21 فصل ، در تاریخ ششم تيرماه 1334 ش تصويب شد. هفتمین قانون تعرفه گمركي ، در36 ماده و31 تبصره و جدول پيوست نمانكلاتور ژنو در21 فصل و991 رديف تعرفه براي واردات كالا ، در دهم تير ماه 1337 ش تصويب شد. قانون امور گمرکی جاری در 59 ماده  وتبصره های مقرر درتاریخ 31خرداد 1350 و آئین نامه اجرای آن مشتمل بر سيصد ونود هفت ماده و يكصدو پنجاه و نه تبصره در تاریخ 20/1/1351 بر اساس نمانکلاتور بروکسل تصویب ودر دستور کار گمرکات کشور جای گرفت . در این قانون اصلاحات گزیده ای از سوی شوراي انقلاب و مجلس شوراي اسلامي نیز انجام گردید . از آغاز سال 1375 ، با تصویب و الحاق ماده 60  مبنی بر دریافت حقوق گمركي كالاي وارداتي موضوع بند (الف)ماده (2) قانون مصوب 1350 بر اساس جدول سامانه  هماهنگ شده توصیف وکد گذاری کالا[2]  ، موضوع مصوبه 20 /10/1374  ، جدول تعرفه گمركي پیوست قانون امور گمركي مصوب 1350 لغو ، و جدول نوین جاي گزين آن گرديد. در تاریخ 22/12/1374  قانون حمل ونقل و عبور كالاي هاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مشتمل بر 26 ماده و4 تبصره و آئين نامه اجرائي آن در 46 ماده وتبصره های مقرر در 20/9/1377 جايگزين برخي از مواد (172تا 198 ) موضوع فصل هفتم . ترانزيت خارجي كالا و وسايط نقليه در آئين نامه اجرائي قانون امور گمركي گردید. اينك ما در آستانه دهه نخستین سده بيست ويكم با ضرب آهنگي مبهم به سوي توسعه گام بر مي داريم توسعه اي كه به باوربسياري از انديشمندان وخرد سالاران همزاد نابرابري را  در كنار دارد . ضرب آهنگ گذار اقتصاد جهاني از اقتصاد بازار به « پسا بازار» (Post marketing) راه كار وروش هاي نويني را در عرصه هاي گوناگون طلب مي كند.  وجود چالش بين وضعيت موجود وموقعيت مطلوب در کشور های کم توسعه یافته از يك سو و وانگاره جهاني شدن[3] و تجارت جهاني از دیگر سو  ، مارا به باز خواني الگوي توسعه به ویژه توسعه پایدار وباز پيكر بندي[4] آن دركشور از جمله سازمان گمرک و گسترش آموزش های راهبردی گمرکی و بازرگانی در ایران فرا مي خواند . در پایان این گفتار نویسنده بر این باور است که درحال حاضر سازمان کهن سال گمرک به ویژه مرکز آموزش وتحقیقات گمرک ایران ، این توانمندی را دارد که افزون بر آموزش دانش گمرکی در ایران ، تجربیات وراهکارهای گرانقدر گمرکی خود را در پیاده سازی سامانه های نوین تشریفات گمرکی و آموزش ادبیات نظری قانون ومقررات گمرکی، مقررات صادرات وواردات ، سامانه های بانکی ، اصول نوین طبقه بندی کالا در نمانکلاتور وآموزش کاربردی کالاهای ساخته شده در بازرگانی جهانی به ویژه ماشین آلات ، ادوات مکانیکی وبرقی والکترونیک وابزار های دقیق ، در اختیار کاربران و پایوران گمرکات کشور های توسعه نیافته همسایه به ویژه افغانستان ، عراق وکشورهای تازه استقلال یافته آسیای میانه قراردهد.                                                                                                                                                                                                                                     محمد خاني چهري                                                                                     مرکز آموزش وتحقیقات گمرک ایران   پاییز 1389                                                   قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350[5] فصل اول كليات ماده 1.   مفاهيم اصطلاحات گمركي بكاربرده شده در موارد مختلف اين قانون طبق تعريفي است كه از طــرف شوراي همكاريهاي گمــركي بصورت مجمــوعه براي كشورهاي عضو، منتشر شــده يا مي شود.[6] ماده 2. الف -  حقوق گمركي كالاي وارداتي موضوع بند (الف) ماده (2) قانون امور گمركي مصوب 1350 به ميزان مذكور در جدول تعرفه گمركي ضميمه اين قانون كه بر اساس سيستم هماهنگ شده توصيف و كد گذاري كالا تنظيم شده است تعيين مي گردد.[7] ب - سود بازرگاني وجهي است كه براساس قانون انحصار تجارت خارجي[8] بموجب تصويبنامه هيات وزيران برقرار مي گردد. ج -  هزينه هاي گمركي وجوهي است كه ميزان و شرايط آن با تصويب هيات وزيران براي تخليه و باربـري و بارگيـري ، انبارداري ، آزمايش و تعرفه بندي ، بدرقه كالا و خدمات فوق العاده تعيين مي شود، ترتيب وصول و نحوه مصرف اين وجوه طبق آئين نامه گمركي تعيين مي شود. د - عــوارض دريافتي بوسيله گمرك وجوهي است كه وصول آن طبق مقررات بعهده گمرك واگذار مي شود. ه -  منظور از اظهار مندرج در اين قانون ذكر اوصاف و مشخصات كامل كالا در اظهارنامه تسليمي به گمرك است به شكلي كه با توجه به آن اوصاف و مشخصات كالاي اظهار شده مشخص و از غير آن بنحو روش متمايز گردد. ماده 3  . وجوهي كه تحت عناوين حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض با رعايت مقررات اين قانون تعيين مي شود به وسيله گمرك به ريال وصول خواهد شد. تبصره . در احتساب جمع وجوهي كه گمرك براي انجام تشريفات گمركي وصول مي كند كسر ريال يك ريال محسوب مي شود. ماده 4 .  از كالائي كه براي تعمير يا تكميل بطور موقت بخارج از كشور صادر مي شود در موقع برگشــت به ايران فقط معادل 15 درصد ارزش كارهاي انجام شده بعنوان حقوق گمــركي دريافت مي گردد، مگر اينكه حقوق گمركي آن كالا از روي ارزش تعيين شده و نرخ آن كمتر از 15 درصد بوده يا از حقوق گمركي بخشوده باشد كه در اين صورت برحسب مورد حقوق گمركي آن به نرخهاي مقرر از ارزش كارهاي نامبرده دريافت يا بخشوده خواهد شد. تبصره 1. به كالاي بازرگاني موضوع اين ماده وقتي اجازه صدور موقت داده مي شود كه وزارتخانه صنعتي ذيربط  كتبا عدم امكان تعمير يا تكميل در داخل كشور را گواهي كند.[9] تبصره 2 . قطعات و قسمتها و لوازمي كه تعويض يا اضافه شود عنوان تكميل را نداشته و مشمول مقررات عمومي واردات مي باشد. ماده 5  . هرگاه كشوري نسبت به تمام يا قسمتي از اقلام صادرات ايران بهر صورت تبعيض يا محدوديتي ايجاد كند هيات وزيران مي تواند در هر موقع بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني نسبت به تمام يا بعضي اقلام كالاهاي آن كشور محدوديت يا سود بازرگاني ويژه اي برقرار كند. ماده6 .   هر گاه ضمن موافقت نامه هاي بازرگاني دولت با كشورهاي بيگانه براي كالاي معيني حقوق گمركي بماخذي غير از آنچه كه در جدول تعرفه ضميمه اين قانون مقرراست معين بشود مادام كه موافقت نامه هاي مزبور بقوت خود باقي مي باشد حقوق گمركي آن كالا مطابق ماخذ تعيين شده در موافقت نامه ها و با رعايت شرايط مقرر در آنها دريافت مي گردد مگر اينكه در تعرفه ضميمه اين قانون  حقوق گمركي  كمتري به آن تعلق گيرد و يا از حقوق گمركي بخشوده شده باشد. ماده 7  .  هرگاه كالائي با قيمت نامتناسب يا تسهيلات غير عادي از كشوري براي ورود به ايران   عرضه شود( دمپينگ ( Dumping. و اين عمل براي اقتصاد كشور رقابت ناسالم تلفي گردد هيات وزيران مي تواند در هر موقع بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني براي ورود كالاي مزبور از آن كشور سود بازرگاني ويژه اي برقرار كند. ماده 8 .  در مواردي كه حقوق گمركي[10] و سود بازرگاني و عوارض از روي وزن دريافت مي شود وزن كالا عبارتست از وزن ناخالص كالا منهاي وزن تقريبي كه نسبت آن با وزن ناخالص كالا با توجه نوع ظرف در آئين نامه گمركي تعيين خواهد شد. هر گاه در ظروف تجملي و غيرعادي وارد گردد و ماخذ حقوقي كه براي آن ظرف تعيين گرديده زيادتر از ماخذ حقوق مظروف آن باشد حقوق متعلقه بهر يك از ظرف و مظروف جداگانه دريافت مي گردد مگر درمـــواردي كه ظــرف از مظروف قابل تفكيك نباشد يا تفكيك آن مـــوجب نامــرغوبــي يا افتادن كالا از صــورت بازار باشــد كه در اين صورت ظـرف و مظــــــروف تواما مشمول پرداخت حقوق مـاخذ بالاتر خواهد بود.در صورتي كه ظرف و مظروف قابل تفكيك باشد و هر يك حقوق جداگانه متعلق به نوع جنس خود را بپردازد حقوق مظروف از روي وزن خالص آن دريافت مي گردد. تبصره 1 . صاحبان كالا مي توانند ظروف و تكيه گاه كالاي وارداتي خود را اعم از اينكه از گمرك خارج شده يا نشده باشد بخارج از كشور بر گردانند. تبصره 2 . در موارديكه حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض كالا از روي وزن دريافت مي شود  وزن  كالا بحال و وضع عادي در گمرك ماخذ محاسبه خواهد بود.[11] تبصره 3   . منظور از ظرف عبارت از  هر نوع ظرف يا محفظه يا لفاف و نظائر آن مي باشد. ماده 9 .    محفظه هائي كه براي سهولت حمل ونقل كالاي وارداتي بنام كانتينر (Container ) يا نظاير آن كه در آئين نامه گمركي تعيين خواهد شد مورد استفاده قرار مي گيرد و معمولا پس از تخليه به خارج  برگشت داده مي شود به عنوان ورود موقت پذيرفته مي شود.[12] ماده 10  . ارزش كالاي ورودي در گمرك در همه موارد عبارت است از بهاي سيف ( بهاي خريد كالا در مبدأ باضافه هزينه بيمه و حمل و نقل و باربندي ) و كليه هزينه هاي مربوط به افتتاح اعتبار يا واريز بروات و همچنين حق استفاده از امتياز نقشه، مدل و علامت بازرگاني و ساير حقوق مشابه مربوط به كالا و ساير هزينه هائي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي گيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين و بر اساس نرخ ارز و برابري هاي اعلام شده از طرف بانك مركزي ايران در روز تسليم اظهارنامه خواهد بود. [13] ماده 11.   در مورد كالائي كه بدون ابراز سياهه خريد به گمرك اظهار شود و يا ارزش مندرج در سياهه خريد بنظر گمرك نامتناسب باشد گمرك بايد ارزش كالا را براساس ارزش كالاي صادراتي مثل يا مشابه در كشور مبدا همزمان با تاريخ خريد بر اساس فهرست قيمت هاي فروش همان كالا در كشور مبدا منهاي تخفيف يا جوايز صادراتي عادله تعيين كند. در صورتي كه باطلاعات فوق دسترسي نباشد گمرك ارزش عمده فروشي همان نوع كالا يا مشابه آنرا با توجه به كشور مبدا در بازار داخلي در زمان ترخيص منهاي حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض و ساير هزينه هاي بعد از ورود و همچنين سود  عادله تشخيص و آنرا بعنوان ارزش كالا ماخذ احتساب حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض قرار خواهد داد. تبصره . ضوابط اين ماده در آئين نامه گمركي تعيين خواهد شد. ماده 12.  ارزش تعيين شده، از طرف گمرك در صورتي كه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ كتبي نظر گمرك بصاحب كالا مورد اعتراض قرار نگيرد قطعي است و در صورت اعتراض رسيدگي به آن در صلاحيت كميسيون رسيــدگي باختلاف گمركــي مذكور در ماده 51 خواهد بود. ماده 13.   در صورتي كه صاحب كالا ظرف سي روز از تاريخ قطعي شدن تشخيص گمرك يا از تاريخ ابلاغ راي قطعي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي كالا را با پرداخت وجوهي كه به ورود قطعي آن تعلق مي گيرد ترخيص نكند در اين صورت پس از انقضاي حداقل 4 ماه از تاريخ ورود كالا متروكه محسوب و بدون رعايت اخطار و آگهي به فروش خواهد رسيد .[14] ماده 14.    كالائي كه ترخيص قطعي نشده است وثيقه پرداخت به كليه وجوهي كه به ورود قطعي آن كالا تعلق مي گيرد و ساير بدهي هاي قطعي صاحب كالا بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض مي باشد. گمرك نمي تواند قبل از دريافت كليه وجوه مزبور اجازه تحويل كالا را بدهد. تبصره 1  . صاحب كالا از نظر گمرك در مورد كالاي بازرگاني كسي است كه نسخ اصلي اسناد خريد يا حمل بنام او صادر و از طرف بانك مهر شده و حواله ترخيص نيز بنام او باشد و يا اسناد مهر شده مزبور بنام وي ظهرنويسي و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحيت دار گواهي شده باشد. تبصره 2 . گمرك مي تواند با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي كالاي متعلق بوزارتخانه ها وموسسات دولتي و وابسته به دولت را با تعهد مسئولان مالي سازمان مربوط با تعيين مهلت و كالاي متعلق به اشخاص را با اخذ ضمانت نامه بانكي و علاوه كردن بهره به ميزاني كه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام خواهد شد و تعيين مهلتي كه حداكثر بيش از يك سال نباشد بطور قطعي ترخيص كند. ماده 15   . توقيف كالا از طرف مقامات صالح بهر عنوان كه باشد باستثناي موارديكه مقامات قضائي باستناد ماده 10 قانون مجازات اسلامي دستور توقيف كالا رابدهند مانع از متروكه شدن كالا يا اجراي مقررات مربوط به آن نخواهد بود و در صورت فروش كالا پس از كسر كليه وجوهي كه به ورود قطعي آن كالا تعلق مي گيرد و ساير بدهي هاي قطعي صاحب كالا به گمركات بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينه هاي گمركي و عوارض مازاد در حدود دستورهاي مقامات صالح در توقيف خواهد ماند تبصره ـ گمرك مجاز است هرگونه مطالبات گمركي قطعي ناشي از اجراي اين قانون را از اشخاص حقيقي يا حقوقي از طريق عمليات اجرائي طبق آئين نامه اجراي قانون مالياتهاي مستقيم وصول كند.[15] ماده 16.[16]  هر گاه بعد از ترخيص كالا از گمرك معلوم گردد وجوهي كه وصول آن بعهده گمرك مي باشدبيشتر (ياكمتر·) از آنچه مقرر بوده دريافت گرديده يا اساسا دريافت نشده و يا اينكه اشتباهي دريافت گرديده است گمرك و صاحب كالا ميتوانند ظرف هشت (چهار·)ماه  از تاريخ صدور سند ترخيص كالاي مورد بحث برحسب مورد تمام يا ما به التفاوت را از يكديگر مطالبه و دريافت كنند. مهلت مرور زمان ترخيص كالا به استناد بند ج ماده 3 قانون تشويق صادرات و توليد و تبصره ذيل ماده 39 قانون امور گمركي، موضوع لايحه قانوني راجع به تفسير ماده 16 قانون امور گمركي، مصوب 1/8/1358 از تاريخ ترخيص كالا نيز هشت ماه مي باشد. اضافه كسر دريافتي كمتر از يكهزار ريال قابل مطالبه و دريافت طرفين نخواهد بود . رد اضافه دريافتها از درآمد جاري بعمل خواهد آمد. تبصره 1 . كسردريافتي هاي ناشي از اظهار خلاف نسبت به نوع جنس توام با تسليم اسناد نادرست از شمول مقررات اين ماده خارج و مشمول فصل چهارم اين قانون خواهد بود.[17] تبصره 2 . اشخاصي كه كسر دريافتي از آنها مطالبه مي شود هر گاه نسبت بمبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند مي توانند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ مطالبه نامه دلائل اعتراض خود را كتبا به گمرك اعلام دارند ؤ در اين صورت اداره گمرك به اعتراض نامه واصله دقيقا رسيدگي  مي كند و در مواردي كه اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداري خواهد كرد و گرنه دليل رد اعتراض را بمودي ابلاغ و پرداخت وجه را مطالبه اوليه اعتراض مي كند در صورتيكه مودي ظرف سي روز از مطالبه اوليه اعتراض نكرد يا ظرف يك هفته پس از ابلاغ ثانوي تقاضاي ارجاع امر را به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي  ننموده يا وجه مورد مطالبه را نپرداخت عمليات اجرائي شروع مي شود و اگر بعد از انقضاي سي روز از تاريخ مطالبه اوليه اعتراض خود را تسليم كرد رسيدگي بموضوع موكول به پرداخت يا تامين مبلغ مورد مطالبه خواهد بود.[18] 1- خاني چهري محمد. مديريت راهبردي صادرات وواردات ، نظري و كاربردي 1388 نشر وكيل. همو. خدمات گمركي وبندري انبارداري پيشرفته واتوماسيون (1387) نشروكيل. 2- H.S : The Harmonized Commodity Description and Coding system 3-Golobalization 4-Reconfiguration 5- ن.ك به (كنوانسيون كيوتو ، GOT و WCO و WTO ، قوانين گمركي چين ، اندونزي ، استراليا، كره ، هندوستان ، امريكا انگلستان ، روسيه و نيوزلند . U.S. Customs and Border Protection: (CBP) / Her Majesteys Customs and Excise(United Kingdom)/Chinese Maritime Customs Service / Australian Customs Service / NewZealand Customs Service / Federal Customs Service of Russia. 6- شوراي همكاري گمركي  (Customs Cooperation Council: CCC )  در سال 1948 وپس از پايان جنگ دوم جهاني در بروكسل پي ريزي شد ودرحال حاضر به « سازمان جهاني گمرك »  (World Customs Organization:WCO) تغيير نام يافته است 7- به موجب ماده واحده مصوب 10/10/1374مجلس اصلاح شده است. 8- ن.ك به قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجي مصوب بيستم اسفند 1309، و قانون اصلاح قانون  انحصار تجارت خارجي مصوب 19 تيرماه 1311 وقانون انحصار بازرگاني خارجي مصوب هشتم تيرماه 1320 خورشيدي. 9- ن.ك به ماده 229 آئين نامه اجرائي (ق.ا.گ). 10- ن.ك به (ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا, ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22/10/1381  موسوم به « قانون تجميع عوارض » وبند ج ماده 1 آئين نامه اجرايي آن موضوع مصوبه  67452/ت28328ه-  28 /12/1381 ) : "حقوق ورودي : چهاردرصد ارزش گمركي كالاهاي وارداتي به اضافه سود بازرگاني است كه طبق قوانين مربوطه توسط هيأت وزيران تعيين مي شود و در قالب يك نرخ براي هر رديف تعرفه در جدول ضميمه قانون مقررات صادرات و واردات درج مي گردد" . در واقع به استناد قانون موسوم به « قانون تجميع عوارض » حقوق گمركي ، ماليات ، حق ثبت سفارش كالا، انواع عوارض و ساير وجوه در يافتي از كالاهاي وارداتي تجميع و برابر چهار درصدارزش گمركي كالاها گزيده شده است. به گرد آمده (مجموع) اين در يافتي ها و سود بازرگاني مصوب « حقوق ورودي » اطلاق مي شود. 11- ن.ك به ماده 3 آئين نامه اجرائي (ق.ا.گ). 12- ن.ك به تبصره 2 ماده 148 آئين نامه اجرائي (ق.ا.گ). 13- ن.ك به ماده 121 آئين نامه اجرائي (ق.ا.گ). 14-  الف . طبق تبصره الحاقي به ماده 22 قانون امور گمركي حداكثر مهلت توقف كالا در اماكن گمركي هوائي (فرودگاه ها ) از تاريخ صدور قبض انبار دو ماه خواهد بود. ب.  فروش كالاي متروكه مطابق مقررات قانون تشكيل سلزمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مصوب 24/10/1370 مي باشد. 15- به موجب قانون مجازات اسلامي مصوب 8/5/1370 مجلس(ش.ا ) اصلاح شده است. 16-  ماده واحده موضوع لايحه قانوني مصوب 23/4/1359 شوراي انقلاب اسلامي ايران.  · - اصلاحيه سال (1387) درحال حاضر 8ماه است 17-  ن.گ به ماده 269 آئين نامه اجرائي قانون امور گمركي. 18- ن.گ به ماده297 آئين نامه اجرائي قانون امور گمركي.

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط محمد خانی چهری در یکشنبه بیست و سوم مهر 1391 و ساعت 13:12 |

خانی چهری محمد دانشگاه آزاد فیروز کوه حقوق بازرگانی بین المللی  

مجموعه قوانین و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی UCP600

 

UCP : Article 1 : Application of UCP

THE UNIFORM CUSTOMS AND PREACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS, 2007 REVISION, ICC PUBLICATION NO.600 ("UCP") ARE RULES THAT APPLY TO ANY DOCUMENTARY CREDIT ("CREDIT") (INCLUDING ,TO THE EXTENT TO WHICH THEY MAY BE APPLICALBE, ANY STAND BY LETTER OF CREDIT) WHEN THE TEXT OF THE CREDIT EXPRESSLY INDICATES THAT IT IS SUBJECT TO THESE RULES. THEY ARE BINDING ON ALL PARTIES THERETO UNLESS EXPRESSLY MODIFIED OR EXCLUDED BY THE CREDIT.

ماده ۱- کاربرد مقررات 

مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ، تجدید نظر سال 2007 ، نشریه شماره 600 اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) مقرراتی است که اگر شمول آن در اعتبار درخواست شده باشد، درمورد هر اعتبار اسنادی (اعتبار) (ازجمله اعتباراسنادی ضمانتی (Stand-by) ،تا حدی که قابل اعمال است ) لازم الاجراء است . این مقررات برای همه طرف های ذیربط الزام آور است مگر اینکه صریحا" در شرایط اعتبار اصلاح یا مستثنی شده باشد.

.............................................

 ماده ۲- تعاریف                                                                          ) (ARTICLE 2: DEFINITIONS

FOR THE PURPOSE OF THESE RULES:

از نظر این مقررات :

ADVISING BANK : MEANS THE BANK THAT ADVISES THE CREDIT AT THE REQUEST OF THE ISSUING BANK.

  بانک ابلاغ کننده: یعنی بانکی که اعتباررا بنابه درخواست بانک گشاینده ابلاغ می کند. 

APPLICANT: MEANS THE PARTY ON WHOSE REQUEST THE CREDIT IS ISSUED.

درخواست کننده: یعنی طرفی که اعتبار بنابه درخواست وی گشایش شده است . 

BANKING DAY:MEANS A DAY ON WHICH A BANK IS REGULARLY OPEN AT THE PLACE AT WHICH AN ACT SUBJECT TO THESE RULES IS TO BE PERFORMED.

روز بانکی : یعنی روزی که در آن روز بانک معمولا" برای انجام عملیات بانکی تحت این مقررات باز است .

BENEFICIARY: MEANS THE PARTY IN WHOSE FAVOUR A CREDIT IS ISSUED.

 ذینفع: یعنی طرفی که اعتبار به نفع وی گشایش شده است .

COMPLYING PRESENTATION: MEANS A PRESENTATION THAT IS IN ACCORDANCE WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CREDIT, THE APPLICABLE PROVISIONS OF THESE RULES AND INTERNATIONAL STANDARD BANKING PRACTICE.

 ارایه مطابق : یعنی ارایه ای که با مفاد شرایط اعتبار، مواد معمول این مقررات و استانداردهای بین المللی عملیات بانکی مطابقت دارد.

CONFIRMATION: MEANS A DEFINITE UNDERTAKING OF THE CONFIRMING BANK, IN ADDITION TO THAT OF THE ISSUING BANK,TO HONOUR OR NEGOTIATE A COMPLYING PRESENTATION.

تائید: یعنی تعهد قطعی بانک تائیدکننده ، افزون بر تعهد بانک گشاینده ، برای پذیرش پرداخت یا معامله اسنادی که مطابق با شرایط اعتبار ارائه شده باشد.

CONFIRMING BANK:MEANS THE BANK THAT ADDS ITS CONFIRMATION TO A CREDIT UPON THE ISSUING BANK'S AUTHORIZATION OR REQUEST.

 بانک تائید کننده: یعنی بانکی که بنابه درخواست یا مجوز بانک گشاینده تائید خود را بر اعتبار می افزاید.

CREDIT: MEANS ANY ARRANGEMENT,HOWEVER NAMED OR DESCRIBED,THAT IS IRREVOCABLE AND THERRBY CONSTITUTES A DEFINITE UNDERTAKING OF THE ISSUING BANK TO HONOUR A COMPLYING PRESENTATION.

 اعتبار: یعنی هرگونه ترتیباتی ، به هرنام یا توصیفی ، که در بر گیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار است .

HONOUR MEANS

 پذیرش پرداخت یعنی :

  A. TO PAY AT SIGHT IF THE CREDIT IS AVAILABLE BY SIGHT PAYMENT.

الف ) پرداخت دیداری اگر اعتبار در مقابل پرداخت دیداری قابل استفاده است .

B. TO INCUR A DEFERRED PAYMENT UNDERTAKING AND PAY AT MATURITY IF THE CREDITS IS AVAILABLE BY DEFERRED PAYMENT.

 ب ) ایجاد تعهد پرداخت مدت دار و پـرداخت وجه اعتبار در سررسید اگر اعتبار درمقابل پرداخت مدت دارقابل استفاده است .

C. TO ACCEPT A BILL OF EXCHANGE ("DRAFT") DRAWN BY THE BENEFICIARY AND PAY AT MATURITY IF THE CREDIT IS AVAILABLE BY ACCEPTANCE.

 ج ) پذیره نویسی برات صادره توسط ذی نفع و پرداخت وجه آن در سررسید اگــــراعتبــــاردرمقابل پذیره نویسی قابل استفاده است .

ISSUING BANK:MEANS THE BANK THAT ISSUES A CREDIT AT THE REQUEST OF AN APPLICANT OR ON ITS OWN BEHALF.

 بانک گشاینده : یعنی بانکی که بنابه تقاضای درخواست کننده یا از طرف خود اعتبار را می گشاید.

 NEGOTIATION: MEANS THE PURCHASE BY THE NOMINATED BANK OF DREAFT(DRAWN ON A BANK OTHER THAN THE NOMINATED BANK) AND/OR DOCUMENTS UNDER A COMPLYING PRESENTATION,BY ADVANCING OR AGREEING TO ADVANCE FUNDS TO THE BENEFICIARY ON OR BEFORE THE BANKING DAY ON WHICH REIMBURSEMENT IS DUE TO THE NOMINATED BANK.

 معامله اسناد: یعنی خرید برات ( صادره به عهده بانک دیگری به غیرازبانک مقرر) و یا اسناد ارایه شده مطابق شرایط اعتبار توسط بانک مقرر، اعم از اینکه پرداخت به موقع به ذی نفع انجام یا پیش ازروز بانکی تعیین شده در پوشش وجه ، واقع شود.

NOMINATED BANK : MEANS THE BANK WITH WHICH THE CREDIT IS AVAILABLE OR ANY BANK IN THE CASE OF A CREDIT AVAILABLE WITH ANY BANK.

 بانک تعیین شده : یعنی بانکی که اعتبار نزد آن بانک یا هربانکی قابل استفاده است .

 PRESENTATION: MEANS EITHER THE DELIVERY OF DOCUMENTS UNDER A CREDIT TO THE ISSUING BANK OR NOMINATED BANK OR THE DOCUMENTS SO DELIVERED.

 ارائه: یعنی تحویل اسناد تحت شرایط یک اعتبار به بانک گشاینده اعتبار یا بانک تعیین شده یا اسناد ارائه شده می باشد.

. PRESENTER: MEANS A BENEFICIARY, BANK OR OTHER PARTY THAT MAKES A PRESENTATION. 

 ارائه کننده : یعنی ذینفع ، بانک یا طرف دیگری که اسناد را ارایه می کند.

منبع : خانی چهری محمد . قوانین ومقررات بازرگانی بین المللی (1279-1391خ/1900-2012م)

جلد  نخست  تهران نشر وکیل در دستور چاپ

+ نوشته شده توسط محمد خانی چهری در شنبه بیست و دوم مهر 1391 و ساعت 18:40 |


Powered By
BLOGFA.COM